(1) Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se:

US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4 ZPNačrt) 1.4 Arhitekturna prepoznavnost mest in drugih naselij (5) Pri urejanju naselij se pozorno oblikuje območja obvoznic, vpadnic, uličnega, cestnega in obcestnega prostora, pomembna vozlišča, zelene površine in druge odprte površine. SPRS ne določa posebnih oblikovalskih pravil pri umeščanju infrastrukturnih in industrijskih ZPNačrt (1) pojem »gospodarska javna infrastruktura« razširja, (2) »podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evidentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture« vključuje v prostorski informacijski sistem, namenjen za opravljanje nalog države in spremljanje nalog občin na 1761 - ZPNačrt 1.185,74 PC 5 - DPA Promet - ceste, obvoznice in priključki DPA 24 Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto - Vipava Uradni list RS št. 71/99-3560, 110/02-5386 - ZUreP-1, 75/06-3278 – spr./dop., 33/07-1761 - ZPNačrt 1.688,95 Skupaj: 957.375,23 EUP_OZN VRSTA PIA DPN ID Kazalo ZUPUDPP - Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor I. del: TEMELJNE DOLOČBE II. del: PROSTORSKE UREDITVE DRŽAVNEGA POMENA III. del: NAČRT 2. poglavje: Vsebina in oblika načrta 3. poglavje: Udeleženci postopka priprave načrta 4. poglavje: Postopek priprave načrta 4.1. podpoglavje: Odločanje o pripravi načrta 4.2. podpoglavje: Načrtovanje variant 24 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja. SOP 2011-01-0369. EVA 2010-2511-0152. EPA -

ZPNačrt-1 v 84. členu namreč določa namensko uporabo sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom, prav tako Uredbo o vsebini programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki v 11. členu določa, da se skupni stroški financirajo iz komunalnega prispevka proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov.

(1) Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se: ZPNačrt. 1.2. PRAVNA PODLAGA Sprememba in dopolnitev odloka o LN »Podjetniška cona Pameče« je moţna na osnovi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). 1.3. NAVEDBA PREDMETA IN PROGRAMSKIH IZHODPIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Slika 1.3-1: Prikaz območja za pridobitev smernic v fazi Osnutka DPN (po ZPNačrt) .. 1-7 Slika 1.3-2: Območje Kozarij z dvema preverjenima plinovodnima koridorjema .. 1-8 Slika 1.3-3: Plinovodni koridor ob AC A1 Kozarje - Malence z dodatno preverjenim plinovodnim

Uradni list Republike Slovenije. – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92/EU z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-1/2017-2 1. Veljavnost in postopki priprave državnih prostorskih aktov. 61. člen: Veljavnost ter spremembe in dopolnitve državnih prostorskih aktov - - - . 62. člen: Nadaljevanje postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, začetih na podlagi ZPNačrt pridobljeno uporabno dovoljenje (78. člen ZPNačrt-1). - Vsi prenosi navedene komunalne opreme naj bi bili brezplačni oz. občina zanje naj ne bi plačala, saj se teje, da bo investitor že z investicijo poravnal del obveze iz naslova komunalnega prispevka. - Prenos zgrajene komunalne opreme občina izvede s podpisom primopredajnega US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4